Privacy Overeenkomst

Privacy OvereenkomstDit is het privacy statement van Gastouder Zuilenaartje, Koolhovenstraat 93, 3555 VH Utrecht. www.gastouderzuilenaartje.nl

Toepasselijkheid
Dit privacy statement is van toepassing op alle privacygevoelige informatie of persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, bijvoorbeeld via een inschrijfformulier. Wij hechten groot belang aan de privacy van onze klanten en betrachten daarom de grootst mogelijke zorgvuldigheid in het behandelen en beschermen van persoonsgegevens. Wij verwerken data overeenkomstig de voorwaarden die daaraan worden gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).  Gastouder Zuilenaartje is de verantwoordelijke in de zin van de AVG ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens en de persoonsgegevens van uw kind.

Dit houdt in dat alleen wij bepalen welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel en op welke manier. Wij zijn er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens en de persoonsgegevens van uw kind op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt in overeenstemming met de AVG. In dit privacy statement leggen wij uit welke gegevens wij gebruiken en voor welke doeleinden ze worden gebruikt.

Overzicht persoonsgegevens

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt:

Ouders

 • Naam
 • Adresgegevens
 • Geboortedatum
 • Telefoon
 • Email
 • BSN
 • IP-adres van een websitebezoeker

Kind

 • Naam
 • Adresgegevens
 • BSN
 • Geboortedatum
 • Communicatieschrift met de belevenissen van uw kind

Noodgevallen

 • Gegevens huisarts
 • Gegevens tandarts
 • Gegevens zorgverzekeraar

Doel en grondslagen verwerking persoonsgegevens

Door akkoord te gaan met dit privacy statement geeft u expliciet toestemming in de zin van artikel 6 lid 1 sub a van de AVG voor het verwerken van de persoonsgegevens voor de hierna genoemde doelen. U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. Indien u echter bepaalde  gegevens niet aan ons verstrekt of niet door ons laat verwerken, kunnen wij u mogelijk niet goed van dienst zijn.

Wij verwerken uw persoonsgegevens en de persoonsgegevens van uw kind voor de volgende doelen:

Uw aanvraag of inschrijving voor opvang af te handelen;
Bijhouden van gegevens die van belang zijn voor de opvang, verzorging, begeleiding en ontwikkeling van het kind;
Het BSN-nummer van de ouders en het kind zal worden gebruikt om bij
de belastingdienst kinderopvangtoeslag aan te vragen;
Facturering van kinderopvang en afhandeling van een betaling;
U te kunnen bellen, e-mailen of appen ter uitvoering van onze dienstverlening;
U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
Ter uitvoering van toetsing en inspectie: denk aan een GGD-inspecteur, accountant.

Uw persoonsgegevens worden door Gastouder Zuilenaartje opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna in de administratie voor maximaal 7 jaar (op grond waarvan de wet dit vereist).

Verstrekking aan derden
Wij kunnen uw persoonsgegevens en de persoonsgegevens van uw kind met derden als dit verenigbaar is met de hierboven genoemde doelen. Verstrekking aan derden kan noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst die wij met u sluiten, noodzakelijk zijn voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang van ons, of noodzakelijk zijn om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting die op ons rust. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Buiten de voorgaande situaties verstrekken wij uw persoonsgegevens en de persoonsgegevens van uw kind  aan andere derden met uw nadrukkelijke toestemming.

Gastouder Zuilenaartje maakt gebruik van een derde partij voor:

 • Het zorgen van de (financiële administratie)
 • Informatie-uitwisseling aan overheidsinstanties: gemeenten, GGD-instellingen, Belastingdienst

foto’s/beeldmateriaal
Foto’s en video’s van kinderen zijn persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Het publiceren van beeldmateriaal van kinderen op een internetpagina of op sociale media is een vorm van verwerken van persoonsgegevens. Voor het delen van foto’s via een internetpagina of op sociale media wordt geadviseerd een bewaartermijn in acht nemen. Foto’s en filmpjes op de website van Gastouder Zuilenaartje worden uitsluitend gedeeld wanneer ouders hiervoor schriftelijke toestemming hebben gegeven.

Cookies
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. U kunt u afmelden voor deze cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Wij maken gebruik van de navolgende cookies:

Functionele cookies: dit zijn cookies die noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Dit zijn analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy waarvoor wij geen voorafgaande toestemming van u nodig hebben.

Tracking Cookies: wij plaatsen cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Google Analytics: op deze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst.  Gastouderopvang Zuilenaartje  gebruikt deze dienst om rapportages te krijgen over de wijze waarop van de website gebruikt wordt gemaakt en de kwaliteit en effectiviteit te meten. Wij maken gebruik van Google Analytics op de wijze die door de Autoriteit Persoonsgegevens is voorgeschreven om te kunnen vallen onder de uitzondering in de cookiewet, waardoor wij geen voorafgaande toestemming van u nodig hebben voor gebruik van Google Analytics.

Inzien, corrigeren of verwijderen persoonsgegevens
U heeft het recht om uw persoonsgegevens en de persoonsgegevens van uw kind  in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en de persoonsgegevens van uw kind . U heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens en de persoonsgegevens van uw kind of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens en de persoonsgegevens van uw kind sturen naar info@gastouderzuilenaartje.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan,  vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Gastouder Zuilenaartje neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact via info@gastouderzuilenaartje.nlHeeft u interesse?

Schrijf dan nu uw kind bij mij in

LRK

183359057

Contact

F. Koolhovenstraat 93
3555 VH UTRECHT

Tel: 06-16191468
E-mail: info@gastouderzuilenaartje.nl

Openingstijden

Maandag: 07:30 - 18:00
Dinsdag: 07:30 - 18:00
Donderdag: 07:30 - 18:00
Vrijdag: 07:30 - 18:00

© Copyright SterrenHosting 2016 - 2024 - In opdracht van Gastouder Zuilenaartje